Wedstrijdreglement – Win een gratis kot voor een jaar ter waarde van € 4.500

Organisatie

De Wedstrijd genoemd “Win een gratis kot” (hierna genoemd “de Wedstrijd”) wordt georganiseerd door Xior Student Housing NV, openbare GVV naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen (België), RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0547.972.794 (hierna genoemd “de Organisator” of "Xior"). Geen enkele andere persoon, gelieerd met Xior Student Housing in de meest ruime zin, kan worden aangesproken voor deze wedstrijd of de uitvoering ervan.

Dit wedstrijdreglement (het "Reglement") legt de modaliteiten en voorwaarden van de Wedstrijd vast. Het Reglement wordt gepubliceerd op www.xior.be/wineenkot (hierna de “Website”).

Door zijn deelname aan de Wedstrijd verbindt elke deelnemer zich tot een onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van dit Reglement en tot de aanvaarding van iedere beslissing genomen door de Organisator om het goede verloop van de Wedstrijd te garanderen.

Iedere inbreuk op dit Reglement heeft de uitsluiting van de deelnemer tot gevolg.

Indien de Organisator aanduidingen heeft van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt zij zich het recht voor om de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere Wedstrijden van de Organisator uit te sluiten. Bovendien kan bij eventuele schade door de Organisator een schadevergoeding worden gevorderd. Daarnaast behoudt de Organisator zich het recht voor om de nodige juridische stappen te ondernemen tegen al wie zich schuldig maakt aan fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik.

Duurtijd van de Wedstrijd

De Wedstrijd start op 4 april 2016 en loopt tot en met 23 mei 2016, 23.59 u.

Deelnemer

Elke natuurlijke persoon, ouder dan 16 jaar en wonende in België kan aan de Wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de werknemers van de organisator en de leden van hun gezin, evenals het personeel van hun communicatie-adviesbureau Well Communications en de leden van hun gezin. Deelnemers jonger dan 16 jaar mogen alleen meedoen op voorwaarde dat ze hiervoor toestemming hebben gekregen van de personen die burgerlijk aansprakelijk voor hen zijn (ouders, voogd enz.). Bij minderjarigen zal de prijs overhandigd worden aan de verantwoordelijke voogd, op naam van de minderjarige.

De deelnemer dient een student te zijn die is ingeschreven aan een Belgische instelling voor hoger onderwijs (Universiteit of Hogeschool) gedurende de ganse periode waarin het kot ter beschikking wordt gesteld; enige beëindiging van dergelijke inschrijving impliceert van rechtswege het verval van het recht op gebruik van het kot. De deelnemer verbindt er zich toe om een kopie van zijn inschrijving voor te leggen telkens de Organisator hem hierom verzoekt.

Door deel te nemen aan de Wedstrijd aanvaarden de deelnemers zonder voorbehoud onderhavig Reglement.

De Wedstrijd wordt gespeeld in België, enkel online op www.xior.be/wineenkot.

Wijze van deelname

De actie wordt aangekondigd via sociale media en de eigen communicatiekanalen van Xior. Elke deelnemer kan surfen naar de Website.
Op de Website staan de verschillende stappen van de Wedstrijd.

Deze deelname dient uiterlijk op 23 mei 2016, 23.59 u op bovenvermelde Website geregistreerd te zijn. Alleen de inzendingen die op dat moment geregistreerd zijn worden aanvaard. Als geldig zullen enkel de deelnemingsformulieren beschouwd worden die volledig zijn ingevuld en waarop de juiste antwoorden op de hoofdvragen staan, evenals de familienaam, voornaam, e-mailadres en woonplaats van de deelnemer, alsook de keuze van stad waarin de deelnemer een stad wil winnen. Als de deelnemer een keuze maakt van geprefereerde stad (Antwerpen, Gent of Leuven), kan deze keuze niet meer worden gewijzigd.

Volgende stappen en wedstrijdvragen dienen beantwoord te worden:

 • elke deelnemer download de app van Xior en zoekt de verborgen rode sleutel. Deze sleutel zit verstopt in een gebouw van Xior in een specifiek kamertype
 • de deelnemer beantwoordt volgende wedstrijdvragen:
  • In welk gebouw zit de sleutel? De keuzemogelijkheden worden weergegeven op de Website
  • In welk kamertype zit de sleutel?
   • Basic
   • Basic +
   • Comfort
   • Premium
 • de deelnemer vult de gevraagde persoonlijke gegevens in en gaat akkoord met de wedstrijdvoorwaarden
 • na bevestiging van deelname krijgt elke deelnemer een persoonlijke actiepagina waarop kan gestemd worden. Deze actiepagina omvat volgende elementen:
  • naam + foto (optioneel) van de deelnemer
  • woonplaats van de deelnemer
  • aantal stemmen
  • keuze stad + ranking binnen deze stad
  • mogelijkheid om te stemmen en om de deelname te delen op social media (Twitter en Facebook)

Iedere deelname aan de Wedstrijd via briefwisseling of onder iedere andere vorm dan de door de Organisator daartoe voorziene registratiepagina op de Website is ongeldig.

Elk deelnemingsformulier dat onvolledig of onleesbaar is, of dat na 23 mei 2016, 23.59 u op bovenvermelde Website toekomt, zal als nietig aanzien worden. Het tijdstip van de elektronische ontvangst op de Website zal gelden als bewijs.

De volledige kosten voor de deelname aan de Wedstrijd (internetverbinding, …) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen aan de Organisator.

De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door de internetproviders of andere technische storingen van gelijk welke aard. De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verliezen, vertragingen, technische problemen van gelijk welke aarde, met de Website en/of het mailsysteem of enige andere technische storing. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de Wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.

De Organisator kan op generlei wijze voor, tijdens of na de Wedstrijd gedwongen worden te antwoorden op om het even welke vraag, opmerking, klacht of andere communicatie die wordt geuit op om het even welke wijze, over de Wedstrijd en dit zonder dat het stilzwijgen beschouwd kan worden als een aanvaarding van het standpunt geuit in het ontvangen schrijven.

Aantal deelnames

Per persoon en per geldig e-mailadres is slechts één deelname aan de wedstrijd mogelijk tijdens de hierboven aangegeven duurtijd van de Wedstrijd. Een Deelnemer verbindt zich ertoe om slechts eenmaal deel te nemen, en geen gebruik te maken van dubbele e-mailadressen en/of schuilnamen, of enige andere vorm van omzeiling of bedrog die aan deze regel afbreuk zou doen. Elke vorm van feitelijk georganiseerde deelname door meerdere deelnemers is verboden.

Indien een deelnemer meerdere keren het wedstrijdformulier invult en verzendt, zal dit leiden tot diskwalificatie. De Organisator behoudt zich het recht voor desgevallend een controle uit te voeren op de deelnemende IP- en e-mailadressen met het oog op het vaststellen van fraude.

Winnaars

In totaal worden er drie (3) deelnemers tot winnaar uitgeroepen. De winnaars worden als volgt bepaald:

 • de winnaars voldoen aan de voorwaarden van het huidig Reglement;
 • de hoofdvragen zijn correct beantwoord;
 • de winnaars hebben het meest aantal likes op hun profiel binnen de actiepagina behaald.

Maximum 1 prijs (1 kot) per deelnemend adres en per gezin.

Bij een gelijkstand van het aantal likes van deelnemers in dezelfde stad, wint de deelnemer die het snelst het meeste likes heeft behaald.

De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht. Praktische informatie over het gebruik van het studentenkot wordt met het verhuurkantoor van de Organisator besproken.

In geval van enige schending van dit Reglement, wordt de winnaar geacht afstand te doen van zijn prijs, zonder enige mogelijkheid tot beroep, en behoudt de Organisator zich het recht voor om de prijs toe te kennen aan de volgende in de lijst van deelnemers.

Xior-studenten, studenten die reeds een studentenkot bezitten bij Xior, kunnen ook deelnemen aan de wedstrijd. Indien één van deze Xior-studenten winnaar wordt van deze wedstrijd kan de prijs van € 4500 in mindering worden gebracht op de huidige huurprijs van deze Xior-student over de periode van datzelfde academiejaar (2016-2017). Dezelfde voorwaarden gelden zoals reeds omschreven in 3. Deelnemer.

Prijs

De prijs die elk van de 3 winnaars aangeboden wordt, is de volgende: 1 studentenkamer of studio (naar keuze van de Organisator) gelegen in Antwerpen, Gent, resp. Leuven naar keuze van de deelnemer, gedurende één academiejaar, m.n. academiejaar 2016-2017. De Organisator kan geheel discretionair oordelen over de toewijzing van het gewonnen kot binnen een bepaalde studentenstad (m.i.v. het gebouw, de ligging van de kamer, het type kamer, etc.), waarvan de huurprijs op jaarbasis (12 maanden) overeenstemt met EUR 4.500, op basis van de door het verhuurkantoor van de Organisator gehanteerde huurprijzen. De deelnemer doet afstand van enige betwisting van de reële of geschatte huurprijs van het betrokken kot.

De prijs heeft enkel betrekking op de huurprijs van het kot. De deelnemer dient afzonderlijk de toepasselijke kosten (nutsvoorzieningen, verzekering, internet, eventuele taksen, enz.) te vergoeden, alsook een waarborg van 2 maanden.

Geen enkele prijs kan ingeruild worden in tegenwaarde voor contant geld of voor enig ander voorwerp, dienst of enig ander voordeel van welke aard dan ook. De prijzen zijn ondeelbaar en moeten aanvaard worden zoals deze worden toegekend. De prijzen te winnen in de Wedstrijd zijn in geen geval inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De winnaar dient het kot persoonlijk te betrekken. Het is niet toegestaan om het kot geheel of gedeeltelijk onder te verhuren.

Het aanvaarden van de prijs, impliceert automatisch de aanvaarding van de toepasselijke algemene voorwaarden van Xior aangaande de verhuur van studentenkamers.

De Organisator zal telefonisch of per e-mail contact opnemen met de winnaars om de praktische regelingen te treffen (zoals locatie, datum van toegang tot het kot, etc.).

Bij ontvangst van de prijs dient de winnende deelnemer zijn identiteit te bewijzen aan de hand van de identiteitskaart of ieder ander geauthentificeerd document houdende adresgegevens, alsook de hoedanigheid van student (zie art. 3). Elke twijfel of anomalie betreffende de identiteit van de winnaar leidt tot uitsluiting van de deelnemer. De betreffende deelnemer kan daarbij geen schadevergoeding eisen.

Mededeling

Onderhavig Reglement is beschikbaar online op www.xior.be/wineenkot. Met uitzondering van de mededeling van onderhavig Reglement, zal op geen enkele briefwisseling, e-mail, fax of telefonische oproep betreffende deze wedstrijd geantwoord worden. De Organisator is niet verplicht om over dit Reglement, de organisatie en/of de uitslag van de Wedstrijd enige correspondentie te voeren en dit ongeacht het medium (briefwisseling, mails, telefoongesprekken, enz.).

Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de Wedstrijd gelden als punt van Reglement en zullen desgevallend via de Website www.xior.be/wineenkot of e-mail worden bekendgemaakt.

In geval van overmacht en/of onvoorziene gebeurtenissen, behoudt de Organisator zich het recht voor om deze wedstrijd of zijn verloop te wijzigen en alle beslissingen te nemen die zij dienaangaande gepast acht. In elk geval, wijzen de Organisator en Well Communications elke aansprakelijkheid af voor alle directe of indirect schade, van welke aard ook in verband met deze Wedstrijd, behoudens in geval van opzettelijke fout of bedrog. Zij kunnen in geen geval verantwoordelijk worden geacht bij annulering, wijziging, onderbreking of uitstel van de wedstrijd in geval van overmacht en/of enige andere gebeurtenis die zich voordoet, en die naar Oordeel van de Organisator het verdere en/of ordentelijke verloop van de Wedstrijd onmogelijk maakt. De Organisator zal geenszins verplicht zijn om daarbij de deelnemers of de winnaars van de Wedstrijd enige schadevergoeding te betalen.

De Organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. In geen geval kunnen de Organisator en/of haar communicatieadviesbureaus Well Communications, noch personeelsleden, noch de derden op wie in het kader van de Wedstrijd een beroep wordt gedaan, verantwoordelijk worden geacht voor ongevallen, kosten, rechtstreekse of onrechtstreekse schade van welke aard dan ook die een deelnemer ten gevolge van zijn deelname aan onderhavige wedstrijd of van het gebruik van de prijzen zou kunnen lijden.

Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens betreffende de deelnemers (zoals naam, voornaam, adres enz.) worden enkel verzameld met als doel de winnaars te kunnen identificeren. Deze gegevens zullen niet voor rechtstreekse marketingdoeleinden worden gebruikt. De deelnemers beschikken over een kosteloos toegangs- en correctierecht m.b.t. hun gegevens. Ze kunnen hiervan gebruik maken door zicht te wenden tot de maatschappelijke zetel van de Organisator.

Elke deelnemer heeft kosteloos het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die op hem betrekking hebben en om deze te wijzigen of te laten verwijderen door een schriftelijk, ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een recto-versokopie van zijn identiteitskaart, te richten aan de Organisator op het adres vermeld onder artikel 1. Personen die het recht uitoefenen hun gegevens te laten verwijderen vóór het einde van de Wedstrijd worden verondersteld af te zien van deelname.

De deelnemers die de Wedstrijd gewonnen hebben, machtigen de Organisator om hun naam en voornaam te gebruiken (en met name om deze weer te geven of mee te delen aan het publiek) op de website van de Organisator voor promotionele doeleinden van de Organisator, zonder recht op enige compensatie of vergoeding van de Organisator, anders dan de prijs waarop zij eventueel recht hebben.

Klachten

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de Organisator.

Elke klacht in verband met deze wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de Wedstrijd, naar de maatschappelijke zetel van de Organisator. In geen enkel geval zullen de klachten mondeling of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn zullen niet behandeld worden. Alle beslissingen van de Organisator zijn zonder verhaal.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De Organisator behoudt zich het recht voor om de deelnamevoorwaarden en dit Reglement naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving tussentijds te wijzigen en/of deze Wedstrijd voortijdig te beëindigen, in welke gevallen geen aanspraak op enige (schade)vergoeding kan worden gemaakt. Bij een wijziging van de voorwaarden zal een aangepaste versie zo snel mogelijk op de Website worden geplaatst en vanaf dat moment van toepassing zijn.

Indien enige bepaling van dit Reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden bevonden, zal dergelijke ongeldigheid of onafdwingbaarheid geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van dit Reglement.

Het onderhavig Reglement is onderworpen aan Belgisch recht. In geval van een geschil dat niet minnelijk geregeld kan worden, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, Afdeling Antwerpen bevoegd.